Hilbert Book Model Project/nl

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hilbert Book Model Project/nl

Dit project is nog in voorbereidingsfase.

Snel overzicht

Inleiding van het Hilbert Boek Model Project[edit | edit source]

Initiator[edit | edit source]

Hans van Leunen is de initiatiefnemer van dit project.

Het Hilbert Boek Model Project is een doorlopend project.

Alle projectpagina's en secties kunnen worden herzien.

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om te helpen het project te verbeteren en uit te breiden. Dat moet dan wel volgens de Wikiversity-regels gebeuren.

Als u wilt bekritiseren of andere opmerkingen heeft, dan wordt u vriendelijk verzocht om gebruik te maken van de Discuss tabs die aan de bovenkant van de pagina's verschijnen

U kunt ook op mijn talk page reageren.

Een andere mogelijkheid is https://www.researchgate.net/project/The-Hilbert-Book-Model-Project. Daarin wordt het Hilbert Book Model Project bediscussieerd.

Betrouwbaarheid[edit | edit source]

Naar de mening van de initiatiefnemer is een Wikiversity-project een perfecte manier om nieuwe wetenschap te introduceren.

Het bedient vooral de behoeften van onafhankelijke of gepensioneerde wetenschappelijke auteurs.

Introductie van nieuwe wetenschap introduceert altijd controversiële en onorthodoxe tekst.

De inhoud van dit project wordt niet aan peer-review onderworpen. De lezer is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de geldigheid van wat hij / zij leest. Reviewers zijn altijd bevooroordeeld en ze zijn nooit alwetend.

Het peer-review proces is duur en vormt vaak een belemmering voor de  vernieuwing van de wetenschap.

In vergelijking met openlijk toegankelijke publicatie op internet is het een vrij langzaam proces. Bovendien belemmert het het gebruik van revisiediensten , zoals aangeboden door vixra.org .

Het is de opdracht van de auteur om de correctheid van wat hij schrijft te verzekeren.

Een manier om de geldigheid van de tekst te controleren is om delen van de tekst ter discussie te brengen op wetenschappelijke discussiesites, zoals ResearchGate .

Medewerkers[edit | edit source]

Wilt u een medewerker worden, neem dan contact met mij.

De lijst van medewerkers is nog steeds leeg.

Hilbert Boek Model[edit | edit source]

Het Hilbert Boek Model Project regelt de ontwikkeling van het Hilbert Boek Model en de toepassing ervan.

Het Hilbert Boek Model is een puur wiskundig model van de funderingen en de lagere niveaus van de structuur van de fysieke werkelijkheid.

Het model groeit op vanuit zijn grondvesten. Dit principe leidt tot de volgende verkorte weergave van het model.

Uitvoering[edit | edit source]

Het model baseert op een eenvoudig fundament. In 1936 ontdekten wetenschappers de structuur van dit fundament. De structuur van het model ontwikkelt zich automatisch uit dit fundament. Buiten deze structuur bestaan externe mechanismen​​ die de geometrische gegevens genereren. Deze mechanismen bepalen het dynamische gedrag van het model.

Het model imiteert een schepper die op het moment van de schepping alle dynamische geometrische gegevens van zijn schepsels in een alleen-lezen bewaarplaats opslaat.

Alle waarneembare objecten in het model zijn modules of modulaire systemen. Een set van puntvormige elementaire modules bestaat wiens leden alle andere modules samenstellen. De modules kunnen modulaire systemen vormen.

Dit maakt van de schepper een modulair ontwerper en een modulair constructeur en onderstreept het belang van modulariteit.

Op elk volgend tijdstip krijgt het elementaire object tezamen met de bijbehorende tijdstempel een nieuwe ruimtelijke locatie en deze worden in de bewaarplaats opgeslagen.

Een privé stochastisch mechanisme genereert de nieuwe locatie. Het mechanisme benut een stochastisch process dat een karakteristieke functie bezit en daardoor dynamische coherentie waarborgt.

Alle modules fungeren als waarnemers en kunnen deelnemen aan een waargenomen gebeurtenis.

Waarnemers kunnen alleen informatie waarnemen die afkomstig is van opslagvakken die voor henzelf een historische tijdstempel bezitten. Deze informatie wordt van de opslagplaats naar de waarnemer overgedragen via trillingen en vervormingen van een continuüm dat zowel de opslaglocaties van de waargenomen gebeurtenis als de huidige locatie van de waarnemer inbedt.

De informatieoverdracht beïnvloedt het formaat van de informatie die de waarnemer ontvangt.

De waarnemer ziet in ruimtetijd-formaat. De Lorentztransformatie beschrijft de conversie van het Euclidische opslagformaat naar het ruimtetijd-formaat van de waargenomen informatie.

Vergelijk met conventionele natuurkunde[edit | edit source]

Het Hilbert Boek Model verschilt in veel opzichten van de conventionele natuurkundige theorieën. De reden baseert op het feit dat de Hilbert Boek Model zich ontwikkelt vanaf de fundering en via uitbreiding van deze fundamenten. In kontrast daarmee beperken de meeste natuurkundige theorieën zich tot concepten die door directe waarneming of via experimenten kunnen worden geverifieerd.

Slechts een klein deel van het Hilbert Boek Model is toegankelijk voor waarnemers en dat geldt ook bij toepassing van de meest geavanceerde instrumenten.

Deze situatie maakt van het Hilbert Boek Model een onconventionele en onorthodoxe aanpak die een alternatief biedt voor de conventionele natuurkundige theorieën waarin verificatie via directe waarneming of via apparatuur geholpen waarneming een vereiste is.

Beperkingen[edit | edit source]

Het HBM beperkt zich tot het laagste niveau van de structuur van het doelwit. Dat doelwit is de fysieke werkelijkheid.

Het HBM is niet in staat de oorsprong van de stochastische mechanismen uit te leggen.

Het HBM gebruikt deze mechanismen alleen maar.

Met uitzondering van warps, fotonen en niet-elementaire modules verklaart het HBM het bestaan ​​van bosonen niet.

Het HBM verklaart color-confinement niet.

Het HBM geeft geen uitleg voor het bestaan van generaties van elementaire modules.

Het HBM geeft geen verklaring voor de verscheidenheid van de massas van elementaire moduletypes.

Cruciale verschillen[edit | edit source]

Het HBM introduceert een categorie van de uiterst kleine voorwerpen die niet afzonderlijk kunnen worden waargenomen. Deze categorie bevat schokfronten.

Het HBM noemt ze warps en clamps.

Het HBM ziet clamps als objecten die aan elementaire modules hun massa verschaffen.

Het HBM ziet ketens van op gelijke afstand bewegende warps als informatieboodschappers.

Het HBM introduceert de zigzag van elementaire modules.

Het HBM introduceert het zicht van de schepper als alternatief voor het zicht van de waarnemer.

Het HBM interpreteert de Lorentztransformatie op een speciale manier

Het HBM interpreteert het basismodel als een alleen-lezen bewaarplaats.

Het HBM introduceert de scannende deelruimte van de Hilbertruimte.

Het HBM introduceert de inbedding van de separabele Hilbertruimte in zijn niet-separabele metgezel als een continu proces.

Het HBM biedt twee quaternionische tweede-orde partiële differentiaalvergelijkingen die het inbedden en de informatieoverdracht beschrijven.

De meest cruciale introductie betreft de stochastische processen, welke een karakteristieke functie bezitten en daardoor dynamische coherentie verzekeren en modules binden tot conglomeraten.

Hoofdstukken[edit | edit source]

Introductie van het Hilbert Boek Model[edit | edit source]

Deze pagina beschrijft de ontdekking van het fundament van het model en legt uit hoe dit fundament kan uitgroeien tot een zuiver wiskundig model. Het model vormt een krachtig platform dat fungeert als een alleen-lezen bewaarplaats. Dit basismodel combineert functietheorie en differentiaal en integraalrekening met Hilbertruimte technologie. Op deze manier introduceert het model nieuwe wiskunde.

Het model introduceert het modulaire ontwerp en de bouw van modules waarvan de voetafdruk wordt gegenereerd door stochastische processen.

Het model biedt zowel een opslagaanzicht als een waarnemersaanzicht. Deze aanzichten kunnen mengen.

Hilbert Boek Model (Aanklikken brengt U naar de pagina)

Relatiestructuren[edit | edit source]

Het belangrijkste fundament van het Hilbert Boek Model is een relationele structuur die wiskundigen een orthomodulair tralie noemen. Dit tralie breidt automatisch uit tot een separabele Hilbertruimte.

Het orthomodulaire tralie bevat een modulair configuratie tralie. Dit sub-tralie komt overeen met een deelruimte van de separabele Hilbertruimte.

Relatiestructuren

Modules en modulaire systemen[edit | edit source]

De schepper blijkt een modulair ontwerper en constructeur. Modulair systeemgeneratie kan op stochastische wijze gebeuren en zodra intelligente schepsels ontstaan, kan plaatselijk intelligent modulair ontwerp een deel van de stochastische modulaire generatie vervangen. De schepper leert deze intelligente ontwerpers een aantal belangrijke lessen.

Modules en modulaire systemen

Quaternionen[edit | edit source]

Omdat het basismodel van het Hilbert Boek Model quaternionische Hilbert ruimten benut, spelen quaternionen een belangrijke rol in het HBM project.

Quaternionen

Quaternionische Hilbertruimten[edit | edit source]

Quaternionische Hilbertruimtes vormen het basismodel van het Hilbert Boek Model. Hilbertruimtes kunnen alleen getalsystemen gebruiken, welke deelringen vormen. Het HBM selecteert de meest veelzijdige deelring. Hilbertruimten bestaan ​​als separabele Hilbertruimten en als niet-separabele Hilbertruimten. Elke oneindigdimensionale separabele Hilbertruimte is eigenaar van een unieke metgezel niet-separabele Hilbertruimte die haar separabele metgezel omsluit. De twee geselecteerde metgezellen vormen het basismodel van het Hilbert Boek Model.

Quaternionische Hilbertruimten

Het gedrag van continuüms[edit | edit source]

Deze paragraaf beschrijft het gedrag van continuüms door het toepassen van de eerste en tweede orde partiële differentiaalvergelijkingen van de quaternionische functies die deze velden definiëren. Het document interpreteert de oplossingen van homogene tweede orde partiële differentiaalvergelijkingen. De relaties tussen volume-integralen, oppervlakte-integralen, lijnintegralen en bijbehorende differentiaalvergelijkingen relateren balansvergelijkingen aan continuïteitsvergelijkingen. Tenslotte legt het document de Lorentztransformatie uit.

Quaternionische veldvergelijkingen

Nabla operatoren[edit | edit source]

De quaternionische nabla en de ruimtelijke nabla spelen een essentiële rol in het gedrag van de velden.

Nabla operatoren

Oplossingen[edit | edit source]

Golven, warps, clamps en plops zijn oplossingen van de quaternionische tweede orde partiële differentiaalvergelijkingen. Deze oplossingen spelen een essentiële rol in het Hilbert Boek Model.

Solutions

Fourier Transformatie[edit | edit source]

Fourier transformaties spelen een belangrijke rol bij de verzekering van dynamische samenhang en bij de binding van modules.

Fourier Transformaties

Stochastische Locatie Generatoren[edit | edit source]

Elke module is eigenaar van een privé-mechanisme dat op elk moment de locaties genereren die hun voetafdruk vormen. De mechanismen benutten stochastische processen die een karakteristieke functie bezitten. Op deze wijze zorgen de mechanismen voor dynamische samenhang.

Stochastische Locatie Generatoren

Waarneembaarheid en herkenning bij lage doses[edit | edit source]

Het meten van de waarneembaarheid van beelden die bij een lage dosering ontstaan, tonen de aard van de mechanismen die de objecten, welke het beeld vormen produceren.

Waarneembaarheid en herkenning bij lage doses

De uitgebreide Stelling van Stokes[edit | edit source]

De uitgebreide stelling van Stokes betreft de gegeneraliseerde stelling van Stokes, welke de relaties tussen volume-integralen oppervlakte-integralen combineert. De toegepaste integratie lijkt gevoelig voor de ordening symmetrieën van de toegepaste parameterruimten te zijn. Dit effect is de bron van de symmetrie-gerelateerde ladingen van de platforms waarop elementaire modules huizen. De symmetrie-gerelateerde ladingen genereren het symmetrie-gerelateerde veld. De interactie tussen de symmetrie-gerelateerde ladingen en het symmetrie-gerelateerde veld controleert een deel van de dynamiek van het model.

Uitgebreide Stelling van Stokes

Compartimenten[edit | edit source]

Het universum kan worden onderverdeeld in compartimenten.

Compartimenten

Zigzag[edit | edit source]

Volgens het schepper-aanzicht kunnen de elementaire modules zigzaggen in de progressierichting.

Waarnemers zien de reflectie tijdstippen als vernietigingsgebeurtenissen van een deeltje in combinatie met de generatiegebeurtenis van het overeenkomstige antideeltje.

Beide gebeurtenissen gaan samen met de emissie of de absorptie van twee gegevensboodschappers die in tegengestelde richtingen bewegen.

Zizag

Informatie Boodschappers[edit | edit source]

Het Hilbert Boek Model ondersteunt verschillende types van de ketens van warps die fungeren als informatieboodschappers. Elk type heeft een eigen emissieduur en komt overeen met een elementair moduletype.

Informatie Boodschappers

Multi-mix Pad Algoritme[edit | edit source]

Dit algoritme is een HBM alternatief voor de bekende padintegraal.

Multi-mix Pad Algoritme

Diracvergelijking[edit | edit source]

Dirac onderzocht een manier om de Klein-Gordon vergelijking op een speciale wijze te interpreteren. Die actie resulteerde in de Diracvergelijking.

Deze vergelijking introduceert de antideeltjes.

Diracvergelijking