Swedish Language/Mathematical Terminology

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Intermediate Swedish 1


"Plattan" - Sergels torg i Stockholm.

Exercises

[edit | edit source]

1. Tre plus fem är åtta.
2. Ekvationen har två lösningar.
3. Ekvationssystemet består av två ekvationer.
4. Lös ekvationen 2x+3 = 5 där x är obekant.
5. Roten ur fyra är två.

Glossary

[edit | edit source]
att adderato add
ett bevis, flera bevisa proof
en cirkel, flera cirklara circle
att dividera / att delato divide
2 gånger 22 times 2
en enhet, flera enhetera unit
en ekvation, flera ekvationeran equation
en faktor, flera faktorera factor
en funktion, flera funktionera function
en integral, flera integraleran integral
en kurva, flera kurvora curve
lika medequals to
lineärlinear
en lösning, flera lösningara solution
en obekant, flera obekantaan unknown
en matris, flera matrisera matrix
ett maximum, flera maximaa maximum
ett minimum, flera minimaa minimum
minusminus
att multiplicerato multiply
negativnegative
en nämnare, flera nämnarea denominator
positivpositive
plusplus
roten ur / kvatratroten avsquare root of
rätlinear
en rektangel, flera rektanglara rectangle
att subtraherato subtract
en tangent, flera tangentera tangent (to curve)/ a key (on keyboard)
en term, flera termera term
en triangel, flera trianglara triangle
en täljare, flera täljarea numerator
en vinkel, flera vinklaran angle (geometrical)
en vektor, flera vektorera vector