Novial/The Little Prince/1 Nov ialiste

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Back to The_Little_Prince main page.

1

Kand me esed six yares oldi, me vidad unfoy impresiv imaje in libre pri li primeval foreste kel esed nomat Vivati Rakontes. Tu representad boa serpente kel klutad sovaji animale. Hir es kopie del desine:

On dikted in li libre: ”Li boa serpentes gluta lusen kaptures totim integri sin mastika lu. Aftru les non pove mova e les dormi durant li six mensus de lusen digestione”.

Tand me tre meditad pri li aventures del jungle e after proba, me suksesed, kun kolori krayone, a desina men unesmi desine. Men desine numre uni. Lu esed kom disu:

Me ha montra men maestral verke a adultes e me ha prega les ob men desine pavorisad les.

Les replikad a me: “Pro quu chapele vud pavorisa?”

Men desine non representad chapele. Lu representad un boa serpente kel esed digestant un elefante. Me tand desinad li internu del boa serpente, pro ke li adultes poved komprenda. Les omnitem besona explikationes. Men desine numre du esed kom disu:

Li adultes avisad ke me posi a latere li desines de boa serpentes aperti o klosati, e ke me interesa me plusim pri geografia, historie, aritmetike e gramatike. Talim es ke me abandonad, ye li aje de six yares, impresiv kariere de piktere. Me had bli desoptimistisat dal dessukseso de men desine numre 1 e de men desine numre 2. Li adultes nultem komprenda ulu totim soli, e es fatiganti por li infantes sempre a dona a les explikationes.

Dunke me deved selekte altri profesione e me lernad pilotira aeroplanes. Me ha avia pokim in chaki loke del monde. E li geografia esver ha serva me multifoy. Me savad distinkte kun regardeto inter China e Arizona. Es utili, si on perda li vie durant li nokte.

Me ha talim have, durant li kurso de men vivo, multi kontaktes kun multi seriosi homes. Me ha viva multim mid li adultes. Me ha vida les fro tre proximu. Tu non ha tro plubonisa men opinione.

Kand me ha renkontra un ek les, kel sembla a me pokim lusidi, me probad li experimente de montra a le men desine numre 1 kel me ha omnitem konserva. Me volid sava ob le esed verim komprendiv. Ma omnitem le replikad a me: “Lu es chapele.” Dunke me non parlad a le pri boa serpentes, nek pri primeval forestes, ni pri astres. Me vud plasa me res le. Me vud parla a le pri bridje, pri golfe, pri politike e pri kravates. E li adulte esed tre kontenti a konosa tali sensosi viro...