Haitian Creole/Numbers/Zero to nineteen/Answer Key

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

One to twelve[edit | edit source]

Write out the full sentence, with the digit replaced by a word. These are all taken from the Haitian Creole Wikipedia. Try to figure out what they mean using the glossary below.

 1. Gen sèt jou nan yon semèn.
  There are seven days in a week.
 2. Dyamèt li gwo pase onz fwa dyamèt Latè a.
  Its diameter is eleven times Earth's diameter.
 3. Patikil alfa se patikil ki konpoze avèk de pwoton ak de netwon ki emèt nan yon nwayo atomik ki an dekonpozisyon.
  Alpha particles are composed of two protons and two neutrons that emit from a decomposing nucleus.
 4. En ogmante sou en.
  One plus one.
 5. Areye se yon ensèk ki gen uit pye.
   [A] spider is an insect that have eight feet.
 6. Nonagòn se yon fòm jewometrik ki gen 9 kote ak 9 ang.
  [A] nonagon is a shape that have nine sides and nine angles.
 7. Ensèk se yon ti bèt ki genyen sis pye.
  [An] insect is a little animal that has six feet.
 8. Karayib se yon zòn sitye lès Amerik santral ki konstitiye anpil zile nan twa gwo zòn.
  [The] Caribbean is a zone situated east of Central America that is constituted of a lot of islands in three big regions.
 9. Konpozit se melanj de sibstans.
  [A] composite is a mixture of two substances.
 10. Douzèn, Yon kantite ki gen douz inite nan li.
  Dozen, a quantity that has twelve units in it.

Zero to nineteen[edit | edit source]

Write each number in digits.

 1. sis 6
 2. diznèf 19
 3. nèf 9
 4. katòz 14
 5. en 1
 6. de 2
 7. dizuit 18
 8. dis 10
 9. uit 8
 10. disèt 17
 11. trèz 13
 12. twa 3
 13. sèt 7
 14. douz 12
 15. zewo 0
 16. kat 4
 17. onz 11
 18. kenz 15
 19. sèz 16
 20. senk 5

Translate[edit | edit source]

Translate using the glossary.

 1. Gen douz mwa nan yon lane.
  There are twelve months in a year.
 2. Kenz moun te vini wè mwen.
  Fifteen people came to see me.
 3. Kite m ale de fwa!
  Let me go twice (two times)!