Haitian Creole/Numbers/Zero to nineteen

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Answer Key

One to twelve[edit | edit source]

Write out the full sentence, with the digit replaced by a word. These are all taken from the Haitian Creole Wikipedia. Try to figure out what they mean using the glossary below.

 1. Gen 7 jou nan yon semèn.
 2. Dyamèt li gwo pase 11 fwa dyamèt Latè a.
 3. Patikil alfa se patikil ki konpoze avèk 2 pwoton ak 2 netwon ki emèt nan yon nwayo atomik ki an dekonpozisyon.
 4. 1 ogmante sou 1.
 5. Areye se yon ensèk ki gen 8 pye.
 6. Nonagòn se yon fòm jewometrik ki gen 9 kote ak 9 ang.
 7. Ensèk se yon ti bèt ki genyen 6 pye. (This contradicts the one about spiders, I know.)
 8. Karayib se yon zòn sitye lès Amerik santral ki konstitiye anpil zile nan 3 gwo zòn.
 9. Konpozit se melanj 2 sibstans.
 10. Douzèn, Yon kantite ki gen 12 inite nan li.

Zero to nineteen[edit | edit source]

1: youn - 2: de - 3: twa - 4: kat - 5: senk - 6: sis - 7: sèt - 8: uit - 9: nèf - 10: dis 11: onz - 12: douz - 13: trèz - 14: katòz - 15: kenz - 16: sèz - 17: disèt - 18: dizuit - 19: diznèf

Translate[edit | edit source]

Translate using the glossary.

 1. Gen douz mwa nan yon lane.
 2. Kenz moun te vini wè mwen.
 3. Kite m ale de fwa!

Glosary[edit | edit source]

You could probably figure out the meanings of some of these by sounding them out: some sound similar to English.

 • ale: go
 • Amerik santral: Central America
 • an: in
 • ang: angle
 • areye: spider
 • atomik: atomic
 • avèk: with, of
 • bèt: animal, beast
 • dekonpozisyon: decomposition
 • douzèn: try to figure this one out for yourself.
 • dyamèt: diameter
 • emèt: emit
 • ensèk: insect
 • fòm: form, shape
 • fwa: time
 • gwo: big
 • inite: unit
 • jewometrik: geometric
 • kantite: quantity
 • Karayib: Caribbean
 • konpoze: compose(d)
 • konpozit: composite
 • konstitiye: constitute (of)
 • kote: side
 • lane: year
 • Latè: Earth
 • lès: east (of)
 • melanj: mixture
 • mwa: month
 • nan: in, other prepositional meanings may apply
 • netwon: neutron
 • nonagòn: nonagon
 • nwayo: nucleus
 • ogmante sou: plus
 • patikil: particle
 • patikil alfa: alpha particle
 • pwoton: proton
 • pye: foot
 • semèn: week
 • sitye: situate(d)
 • ti: little
 • vini: come
 • zile: island
 • zòn: zone