English-Chinese/Binary digit

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Loupe light.svg

English[edit | edit source]

Bit is the abbreviation for binary digit. Each bit can be 0 or 1.

Hanzi[edit | edit source]

Bit 是 二进制数位的 缩写。 每个 bit 可以 是 0 或 1。

Pinyin[edit | edit source]

Bit shì èrjìnzhì shùwèi de suōxiě. Měi gè bit kěyǐ shì 0 huò 1.