Vietnamese 1/Introducing Yourself

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Xin chào! = Hello!

Tôi tên là ... = My name is ...

Tôi là người Việt Nam = I am Vietnamese