Tswana medical terms

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Tswana (Setswana) medical terms that correspond to the English words.

English Setswana
Abdominal pain Botlhoko mo maleng
Abnormal breathing Go hema mo go sa siamang/tlwaelesegang
Abortion Go senya mpa
Abscess Tlhagala,phologolo,sebola
Absent period Go tlolwa ke dikgwedi
Abuse[clarification needed] Kgokgontsho
Alcohol Bojalwa
Anemia Go tlhofofala ga madi, go fela madi
Anesthesia Molemo wa kidibatso/o o robatsang
Ankle Legwejane(lenyenyana-side of malleoli)
Anorexia nervosa Bolwetsi jwa go itima dijo le go bopama mo go feteletseng
Anus Phatlha ya marago
Apgar test Tlhatlhobe ya APGAR
Appendicitis Tutuma ya lelana(tutuma-inflammation)
Appendix Lelana:lelanyana
Arm Lebogo:letsogo
Armpit Legwafa
Arthritis Bolwetsi jwa ditokololo (tutuma ya ditokololo)
Asphyxia, suffocation Go hupela(go hupetsa mowa)
Asthma Bolwetsi jwa khupelo
Aunt Rakagadi
Baby Losea, Ngwana
Back Mokwatla
Back of knee Kgorikgotshane
Back pains Ditlhabi tsa mokwatla
Bag of waters Kgetsi ya metsi
Birth defect Bogole
Bladder Setlha
Bladder Setlha
Bleeding Go tswa madi
Bleeding Go tswa madi
Bleeding between periods Go tswa madi ka fa bosading ka nako e e seng ya setswalo
Blindness Bofofu
Blister Lerophi
Blood clot Lethole la madi/leswele la madi/go rema ga madi
Blood in sputum Segotlhola se se nang le madi
Blood in the stool Madi mo mantleng
Blood in the urine Madi mo motlhapong
Blood pressure High (HBP) Kgatelelo ya Mari e e kwa godimo
Blood pressure Low (LBP) Kgatelelo ya madi e e kwa tlase
Blood pressure Kgatelelo ya madi
Blurred vision Pono e e sa tlhapang
Bone Lerapo
Bone fracture Go robega ga lerapo
Bottlefeed Go anyisa ka lebotlele
Bowel movement Go tsamaya ga mala
Boyfriend Tsala ya mosimane
Brain Boboko/Tlhaloganyo
Brain stroke Go swa mohama
Breast Lebele
Breast engorgement Go ruruga ga lebele
Breast milk Mashi a lebele
Breast pump Pompo ya lebele
Breastfeed, nurse Go anyisa ka lebele
Breech presentation Go tla ka maoto ga ngwana
Bronchitis Tutuma ya kgokgotso
Brother Morwarre
Bruise V-teteelo/topela/teketa n-dingalo
Bump Thurugo/boruruso(go ruruga)
Burn Go sha/fisa
Burning feeling Go ikutlwa o sha(phisego)
Burp Go kgobola
Buttocks Marago
Calf Ngwari:potongwane
Cancer Kankere
Cardiac arrest Go ema ga pelo
Cardiac arrhythmia Go itaya ga pelo mo gom sa siamang
CD4 count Palo ya masole a mmele
Cervix Molomo wa popelo
Cesarean section, C-section Go belega ka loaro
Cheek Lerama
Chest Sehuba:lefatlha
Childbearing Pelegi
Childbirth Go belega
Chills Mofikela,serame
Chills Mhikela, go roroma
Chin Seledu
Choking Beta,go hupelwa
Circumcision Go kgaola letlalo la bonna
Clavicle Kgetlana
Clotting of blood Go rema ga madi
Coccyx Lerapo la mogatla
Cold Human skin Letlalo le le tsididi
Coldness in extremities Botsididi mo dikarolong tse di kgakala
Colon Lela le letona:telele
Colostrum Kgatsele
Coma Kidibalo e e tseneletseng
conceive Ithwala(go ithwala)
Conception Boithwalo(go ithwala)
Condom Sekausu
Constipation Komelelo ya mala
Contraception Thibelo ya boimana
Contractions Ditlhabi tsa pelegi
Convulsions Phafamogo, tsibiketso
Cough Kgotlholo(go gotlhola)
Cough Kgotlholo
Coughing up blood Go gotlhola madi
Cramp Go gonega mesifa
Cravings Dikeletso(go eletsa)
scab Legogo
Cut Sega
Deafness Bosusu
Dehydration Go tlhoka metsi mo mmeleng
wikt:Delivery room Ntlwana ya pelegi
Depressed Go nyema moko
Diaper rash Bogwata jo bo dirwang ke motseto(bogwata jwa motseto)
Diaper-urine test[clarification needed] Tlhatlhobo ya motlhapo mo motsetong
Diarrhea Letshololo/go tshabisega
Dilatation of the cervix Go bulega ga molomo wa popelo
Dilated pupil Go golofala(namalala ga thaka ya leitlho
Dislocation Go lokologa /phethego
Dizziness Sedidi
Doctor Ngaka
Double vision Go nna pono pedi
Drowsiness n. Go otsela, go ya dikgofeng
Dry cough Phaphalalo ya sehuba
Dry skin adj. Komelelo ga letlalo
Due date Tsatsi la tshiamelo/tshwanelo
Ear (internal) Tsebe
Ear drum Moropa wa tsebe
Ectopic pregnancy Boimana jo bo kwa ntle ga popelo
Elbow Sejabana,sekgono
Embryo Ngwana yo o mo popelong
Endometritis Tutuma ya popelo
Episiotomy Go oketsa bosadi ka nako ya pelegi
Esophagus Mometso
Eye Leitlho
Eyelid Phupu ya leitlho
Face Sefatlhego
Fainting v. Go idibala, go gonoga, go tsewa ke sedidi
False labor Pelegi e e seng yone/e e seng ya boaammaruri
Family Lelapa
Family planning Go rulaganya ga go tshola mo lelapeng
Father Ntate/ papa
Fatigue Letsapa
Female cousin Ntsalake
Fetal distress Go tshwenyega ga losea
Fetal monitoring Go tlhokomela losea
Fetus Losea(namane)
Fever Letshoroma, febara, sethitho, sethukhuthukhu
Finger Monwana (toe=Monwana wa leoto)
Fingernail Lonala
Folic acid Kotla ya folic acid
Foot Lenao
Forearm Mosetlatshe, momo wa lebogo
Forehead Phatla
Frequent urination Go ntsha motlhapo kgapetse
Gall bladder Santlhokwe
Gallstones Matlapana a santlhokwe
Genitals Mapele
Girlfriend Tsala ya mosetsana
give birth Go tshola, go belega
Grandfather Ntatemogolo
Grandmother Nkoko
Grandson Ngwana wa ngwana
Gum Lerinini
Gynecologist Ngaka ya malwetsi a sesadi
HAART Diritibatsi tsa mogare
Hair Moriri
Hand Seatla
Head Tlhogo
Head presentation Go tswa ga tlhogo
Headache Go opiwa ke tlhogo
Hearing loss Tatlhegelo ya kutlo
Heart Pelo
Heartbeat Fast Go itaya ga pelo ka bonako
Heartbeat Irregular Go itaya ga pelo go go sa tlwaeletsegang
Heartbeat Slow Go itaya ga pelo ka bonya
Heartbeat: Go itaya ga pelo
Heartburn Lesokolela
Heel Serethe
Hemorrhage Tshologo ya madi, go dutla madi
Hernia Boruruga
Hip Noka
HIV Mogare wa HIV
Husband Mokapelo wa rre yo o nyetseng
I don't know Ga ke itse
I don't understand Ga ke tlhaloganye
Identical twins Mafatlha a tshwanang
Ill, sick Go lwala, go gatelelwa ke bolwetse
Incontinence n. Bosenaboithibo jwa motlhapo, go sa kgone go ikisa seemelong
Induction Go tlhoma,go tsenya
Infection Bolwetse ja go tselanwa
Inflammation Tutuma, kgotelo
Insomnia Go tlhorega boroko
Intestines Mala a mannye
Intravenous, IV Go tsenya molemo mo mading
Inverted nipple Thoba e e tlhanogileng
Irregular periods Seome/ go bona setswalo nako nngwe le nngwe
Itch Pabego, adj., go baba
Jaw Lotlhaa
Kidney Philo
Kidney stones Matlapana a philo
Knee Lengole
Labia Phese
Labor Pelegi
Labor pains Ditlhabi tsa pelegi
Labor positions Boemo jwa pelegi
Lactation Go sisa ga mabele
Laryngitis Go swa lentswe, go swaetsega lentswe
Leg Leoto
Lip Pounama:molomo
Liver Sebete
Liver function tests Tlhatlhobo ya ka fa sebete se berekang ka teng
Locked jaw Go kitlana meno
Loose teeth Go khinoga, go latlhegelwa ke meno
Loss of Appetite Tatlhego ya go eletso ya dijo
Loss of Libido Tatlhego ya maikutlo a thobalano
Loss of Memory Tatlhego ya go gopola
Loss of Voice Tatlhegelo ya lentswe
Loss of: Tatlhegelo ya
Lungs Makgwafo
Malaria Letshoroma/moteteselo
Male cousin Ntsalake
Marijuana Motokwane
Mastitis, breast infection Tutma ya mabele
Maternity Go bewa botsetsi
Meconium Tilane/thola
Medical student Moithuti wa bongaka
Menstrual flow Setswalo
Menstrual pains Ditlhabi tsa setswalo
Midwife Mmelegisi
Milk Mashi a lebele
Milk glands Kgekgele/kgeleswa ya mashi
Miscarriage Go senyegelwa
Moist skin Letlalo le le metsi
Mother Mme/mama
Mouth Molomo
Natural childbirth Pelegi ya tlholego
Nausea Pherogo ya sebete
Nausea Pherego ya sebete, khidikego, mosetlego
Neck Molala
Nephew Setlogolo sa mosimane
New mother Mme yo mosha
Newborn Losea
Niece Setlogolo sa mosetsana
Nightsweats Go huhula bosigo
Nipple Thoba
No Nnyaa (nnyaa, mma; female/ nnyaa, rra; male)
Nose Nko
Nostril Leroba la nko
Numbness n. Bosisi, bogatsu
Nurse Mooki
Obese O ya go nna moimana
Obese Go nona, go nna mokima
Obstetrician (OB) Ngaka ya tsa pelegi
Obstetrics Tsa pelegi
Ovaries Lee: boe
Pancreas Ngati:marakana mantsi
Paralysis Go swa mhama, go swa karolo
Parasite Senwamadi/setshedinyana se se nnang mo mmeleng wa motho
Partner Mokapelo
Paternity Lesika la borra/borra
Peeling of the skin Go oboga letlalo
Pelvis Selalo(lerapo la selalo)
Penis Lepele, bonna
Perineum Kwa tlase
Period Motlha(wa setswalo)
Placenta Kgolu, samorago (anaimal-mothana)
Placenta Kgolu, samorago (anaimal-mothana)
Pneumonia Tutuma ya makgwafo, thibamo
Postpartum Morago ga pelegi
Postpartum depression Go nyema moko morago ga pelegi/kutlo botlhoko e e feteletseng morago ga pelegi
Pregnancy Boimana
Pregnancy and delivery Boimana le pelegi
Pregnancy test Tlhatlhobo ya boimana
Prelabor Pele ga pelegi
Premature Ngwana yo o tsileng pele ga nako
Prenatal Pele ga pelegi
Prenatal care Tlhokomelo pele ga pelegi
Prenatal vitamins Dikotla tsa pele ga pelegi
Pressure Kgatelelo
Preterm labor Go belega pele ga nako
Protection Gom iphemela/tshireletso
Puffiness Boruruga
Push downwards Kgarameletsa kwa tlase
Rape Go thubetsa
Recovery Go fola
Rectum Mongopo:kutukwe
Rheumatic fever Sekorotane
Rib Legopo, kgopo
Rupture of membranes / bag of waters Go tswa ga metsi kwa tlase / go duela lfatshe
Sanitary napkins Motseto
Scar Lobadi
Scratch n. Ngwaya; kgwarinya; ngapa v, go ingwaya
Seizures Go kanakanyega, go bolawa ke dikoto
Sexual intercourse Tlhakanelo dikobo
Shin Motwane
Shock n. Letshogo
Shoulder Legetla
Sister Morwadia-rre
Skull Legata
Sore nipples Go tutela ga mabele
Spasm Go thebetha, go gonega mosifa
Spine Mokwatla
Spleen Lebete
Sprain Tsipoga
Stages of childbirth Tshetsha tsa pelegi
Sterilize Kemiso (emisa)-go phepahatsa ka botlalo
Stiff Karalala, kwatlalala, gagamala
Stillbirth Go senyegelwa
Stitches Meroko(moroko)
Stomach Mogodu
Stomach gas Mowa mo mpeng
Stroke Go swa mhama
suck Go anywa
Swelling n. Borurugo, pudula
Tampons Mosangwana wa bomme
Tapeworm Sebokwana sa mala/seboko sa mala
Tear Keledi or go kgagola
Testicles Botonanyana:thala
Thigh Serope
Throat Mometso
Thumb Monwana wa kgonope
Tightness in chest Go gagamala ga mafatlha
Tingling Bogatsu
Toe Monwana wa maoto
Tongue Loleme
Tonsils Dikodu
Tooth Leino
Torn ligament Go kgaoga mosifa
Transmission Tshelano(go tshelana bolwetsi)
Tremor n. Thoromo, adj, go roroma
Tuberculosis Thibamo, kgotlholo e tona
Tumor Boswa
Twins Mafatlha /mawelana
Twitch v. Thebetha
Ulcer n. Seromo, ntho, seso
Umbilical cord Khujwana
Uncle Malome
Unconsciousness n. Kidibalo
Unexplained weight loss Tatlhegelo ya mmele
Urethra Tsela ya motlhapo
Urinalysis Tlhatlhobo ya motlhapo
Urine sample Morafolo wa motlhapo
Uterus Popelo
Uterus Popelo
Vaccinate Bo kentiwa
Vaccine Mokento
Vagina Bosadi
Vaginal bleeding Go tswa madi ka fa bosading
Vaginal discharge Go tswa metsi ka fa bosading (a masweu)
Vertebrae Lerapo la mokwatla
Virus Mogare
Vomit n. Lotlhatso, v. tlhatsa/ kgwa
Waist Letheka
Weight Bokete
Weight at birth Bokete ka nako ya pelegi
What is (your, the child’s) name Leina la gago ke mang
Wife Mokapelo wa mme yo o nyetsweng
Wound Ntho
Wrist Tokololo ya seatla
X-ray Seipone
Yes Ee (ee, mma; female/ ee, rra; male)

See also[edit | edit source]