Novial/Li Verdi Kordie/Lektione 2

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Back to the Novial front page


Back to Li Verdi Kordie ContentsTEXT 1[edit | edit source]

Esperanto Novial
Ĉapitro 2: La instruisto kaj lernantino

La instruisto fermas la malgrandan libron sur la tablo.
Li prenas kaj metas ĝin en la poŝon.
Chapitre 2: Li instruktiste e lernera

Li instruktiste klosa li mikri libre sur li table.

Lo prenda e plasa lu en li poshe.
- Sinjorinoj kaj sinjoroj, mi deziras al vi bonan nokton - li diras. - Ĝis revido! - Sinioras e sinioros, me desira a vus boni nokte - lo dikte. - Til rivido!
- Ĝis revido - respondas la gesinjoroj kaj ili iras de la benkoj al la pordo. - Til rivido - responda li siniores e les vada fro li benches al porte.

TEXT 2[edit | edit source]

La juna Iĉio Pang malfermas la pordon de la lernoĉambro kaj la gelernantoj iras hejmen.
Nur la maljuna oficisto, la pola knabino kaj la instruisto restas.
La oficisto estas malnova esperantisto.
Li bone parolas la lingvon.
Nun li kaj la instruisto konversacias.
Yuni Ichio Pang aperta li porte del lerno-chambre e li lerneres vada a heme.
Nur li oldi ofisiiste, li poloni puera e li instruktiste resta.
Li ofisiiste es desnovi esperantiste.
Lo parla bonim li lingue.
Nun lo e li instruktiste konversa.
Marja Bulski, la pola knabino, estas inteligenta lernantino en la urba gimnazio.
Ŝi parolas la polan kaj rusan, lernas la germanan kaj latinan lingvojn, sed ŝi ne komprenas la longajn frazojn en la nova mondolingvo.
Marja Bulski, li poloni puera, es inteligenti lernera in li urbal lisee.
La parla polonum e russum, lerna li germani e latini lingues, ma la non komprenda li longi satses in li novi monde-lingue.

TEXT 3[edit | edit source]

Jes, la kapo ne komprenas la vortojn, sed ŝi havas okulojn, fantazion kaj koron.
Ŝi vidas du homojn: unu junan kaj unu maljunan, hungaron kaj ruson.
La ruso havas nur unu manon.
Kie estas la alia mano?
Yes, li kape non komprenda li vordes, ma la have okules, imaginatione e kordie.
La vida du homes: un yuni e un oldi, hungare e russe.
Li russe have nur un manu.
Vor es li altri manu?
La fantazio faras militan bildon.
La knabina koro komprenas la signifon de la konversacio.
Ĉu la fantazio diras la puran veron?
Kiu scias?
Ŝi vidas du homojn: unumanan ruson, kiu prenas cigaredon el la poŝo kaj hungaran militkaptiton, kiu dankas kaj prenas la cigaredon el la mano de la ruso.
En la okulojn de la sinjoroj parolas paca sento, kiun Marja Bulski bone komprenas.
Li imaginatione fa militali pikture.
Li pueranali kordie komprenda li signifikatione del konversatione.
Ob li imaginatione dikte li puri vereso?
Que sava?
La vida du homes: uni-manuali russe, kel prenda sigarete ek sen poshe e hungari milite-kaptate, kel danka e prenda li sigarete ek li manu del russe.
In li okules del siniores parla pasosi sentio, kel Marja Bulski bonim komprenda.

TEXT 4[edit | edit source]

La instruisto nun malfermas la pordon, montras la vojon.
Ili iras el la ĉambro kaj haltas sur la strato ĉe la granda pordo de la Popola Domo.
Li instruktiste nun klosa li porte, montra li vie.

Les vada ek li chambre e halta sur li strade an li grandi porte del Populal Hause.
- Ĝis revido - diras la oficisto kaj li prenas la manon de la instruisto. - Til rivido - dikte li ofisiiste e lo prenda li manu del instruktiste.
- Ĝis revido, sinjoro Kuratov kaj bonan nokton! - Til rivido, sinioro Kuratov e boni nokte!
Marja Bulski restas ĉe la pordo.
Ŝi rigardas la oficiston, kiu marŝas al la poŝtoficejo.
Li loĝas en la domo de la oficejo, sed ne en la kontoro.
En la kontoro li laboras.
Marja Bulski resta an li porte.
La regarda li ofisiiste, kel marcha al poste-kontore.
Lo lojia in li hause del kontore, ma non in li kontore.
In li kontore lo labora.

TEXT 5[edit | edit source]

La instruisto deziras bonan nokton al fraŭlino Marja, sed ŝi deziras konversacion. Li instruktiste desira boni nokte a siniorina Marja, ma la desira konversatione.
- Kie vi loĝas, sinjoro instruisto? - ŝi kuraĝe demandas kaj faras novajn mallongajn frazojn en la kapo. - Quilok vu lojia, sinioro instruktiste? - la kurajosim demanda e fa novi kurti satses in li kape.
- Mi loĝas en la kazerno de la militkaptitoj. - Me lojia in li kaserne del milite-kaptates.
- Mi scias, mi scias, sinjoro.
Vi loĝas ne en la urbo, sed ekster la urbo.
Ĉu ne?
- Me sava, me sava, sinioro.
Vu lojia non in li urbe, ma exter li urbe.
Ob non?
- Jes, fraŭlino. Kie vi loĝas? - Yes, siniorina. Quilok vu lojia?

TEXT 6[edit | edit source]

- En la strato Kitajskaja. - In li strade Kitajskaja.
- Ni havas saman vojon en la urbo. - Nus have sami vie in li urbe.
- Jes, ni havas saman vojon kaj mi estas feliĉa.
Mi ŝatas Esperanton kaj mi deziras konversacion en la nova lingvo kaj ... kaj ... mi ... jes ...
Ho, mi ne scias la vortojn!
Mi estas malfeliĉa.
Mi ne havas bonan kapon.
Mi estas malinteligenta knabino ... Esperanto estas malfacila lingvo.
- Yes, nus have sami vie e me es felisi.
Me prisa esperanto e me desira konversatione in li novi lingue e ... e ... me ... yes ...
Ho, me non sava li vordes!
Me es desfelisi.
Me non have boni kape.
Me es desinteligenti puera ... esperanto es desfasili lingue.

TEXT 7[edit | edit source]

- Fraŭlino, vi havas inteligentan kapon.
Mi scias.
La parolo, kiun vi faras, havas muzikon de la vortoj
kaj la frazoj, kiujn vi faras, estas simplaj, sed bonaj.
Nun ankaŭ mi faras nur simplajn frazojn.
Ĉu vi komprenas ilin?
- Siniorina, vu have inteligenti kape.
Me sava.
Li parlo, kel vu fa, have musike del vordes
e li satses, keles vu fa, es simpli, ma boni.
Nun anke me fa nur simpli satses.
Ob vu komprenda lus?
- Mi komprenas ne nur la frazojn, sed ankaŭ vin.

- Me komprenda non nur li satses, ma anke vu.
- Ĉu? - Ob?
- Jes. Vi estas militkaptito, kiu loĝas en siberia kazerno.
Vi ne havas hejmon.
La homoj, kiujn vi amas, loĝas en Eŭropo kaj ne en Azio.
Vi deziras bonon kaj feliĉon al la homoj kaj ... kaj vi estas malfeliĉa.
- Yes. Vu es milite-kaptate, kel lojia in siberiani kaserne.
Vu non have heme.
Li homes, kel vu ama, lojia in Europa e non in Asia.
Vu desira boneso e feliseso al homes e ... e vu es desfelisi.

TEXT 8[edit | edit source]

- Feliĉa mi ne estas.
Jes, jes, fraŭlino, vi bone komprenas min.
- Felisi me non es.
Yes, yes, siniorina, vu bonim komprenda me.
- Ĉu? Ho, mi estas feliĉa.
Ne nur Iĉio Pang, la juna ĉino, sed ankaŭ Marja Bulski komprenas vin.
Vi estas malfeliĉa militkaptito, sed vi estas riĉa, riĉa homo.
- Ob? Ho, me es felisi.
Non nur Ichio Pang, li yuni chinane, ma anke Marja Bulski komprenda vu.
Vu es desfelisi milite-kaptate, ma vu es richi, richi home.
- Ĉu vi pensas? La poŝo ... - Ob vu pensa? Li poshe ...
- La poŝo, poŝo ... En la poŝo vi estas malriĉa, sed en la amo al la homoj vi havas belajn sentojn, bonajn pensojn.
La mondo de la homoj estas malbela, sed en la fantazio vi faras ĝin bela, bona, paca ... Sinjoro instruisto, ĉu mi diras la veron?
Ĉu mi komprenas vin?
- Li poshe, poshe ... In li poshe vu es povri, ma in li amo al homes vu have beli sentios, boni pensos.
Li monde de homes es ledi, ma in imaginatione vu fika lu beli, boni, pasosi ... Sinioro instruktiste, ob me dikte li vereso?
Ob me komprenda vu?

TEXT 9[edit | edit source]

La militkaptito longe rigardas ŝin kaj li ne respondas. Ankaŭ Marja silentas. Li milite-kaptate longitem regarda la e lo non responda. Anke Marja silentia.
Ili marŝas al la direkto de la strato Kitajskaja.
Estas bela vespero.
Sur la larĝa strato ili vidas nur katojn, hundojn.
La homoj sidas hejme en la malgrandaj rusaj domoj.
Ili sidas ĉe la tablo en la granda ĉambro, trinkas teon, legas Biblion.
Sur la tablo staras temaŝino; samovaro.
Ĝi muzikas: zzzzzuuu ... zzzziii ... zuzizuzi ...
La infanoj ludas en la litoj.
Vespero estas kaj ne nokto.
Belaj knabinoj kaj junaj sinjoroj sidas sur la benkoj ĉe la pordoj.
Ili faras muzikon kaj kantas.
Paco estas en la koroj, en la rusaj hejmoj.
Bela vespero kuŝas en la urbo.
Les marcha al direktione del strade Kitajskaja.
Es beli vespre.
Sur li larji strade les vida nur kates, hundes.
Li homes sida in heme in li mikri russi hauses.

Les sida an li table in li grandi chambre, drinka tee, lekte Biblio.
Sur li table stea tee-mashine; samovare.
Lu musika: zzzzzuuu ... zzzziii ... zuzizuzi ...
Li infantes luda in li lites.
Vespre es e non nokte.
Beli pueras e yuni siniores sida sur li benches an li portes.
Les fa musike e kanta.
Pase es in li kordies, in li russi hemes.
Beli vespre lia in li urbe.

TEXT 10[edit | edit source]

Marja pensas: ĉu la vespero estas bela ekster la urbo, en la grandaj kaj malpuraj kazernoj de la militkaptitoj?

Ĉu ili havas pacon en la koro? ĉu ne malamo loĝas en la kazernoj, kie homoj, junaj kaj maljunaj, sanaj kaj malsanaj, kuŝas kaj rigardas nur al la nigra plafono, al la grizaj muroj kaj kie la pesimismo faras malbelajn bildojn?
Marja pensa: ob li vespre es beli exter li urbe, in li grandi e desneti kasernes del milite-kaptates?
Ob les have pase in li kordie? ob non odio lojia in li kasernes, vor homes, yuni e oldi, sani e maladi, lia e regarda nur li nigri plafone, li grisi mures e vor li pesimisme fa ledi piktures?
Marja ne havas vortojn kaj kuraĝon al la demando.

Ŝi vidas malaltan domon en la strato kaj ŝi montras al ĝi.
Marja non have vordes e kuraje por li questione.
La vida basi hause in li strade e la indika lu.

- La domo de sinjorino Bogatireva.
Ŝi sidas ĉe la fenestro en la lernoĉambro.
Ĉu vi ŝatas ŝin?
- Li hause de siniora Bogatireva.
La sida an li fenestre in li lerno-chambre.
Ob vu prisa la?

TEXT 11[edit | edit source]

- Jes, ŝi estas inteligenta sinjorino. - Yes, la es inteligenti siniora.
- Mi amas ŝin.
Ho, ŝi estas bona, bona ... Ŝi estas rusino ... bona rusino ...
- Me ama la.
Ho, la es boni, boni ... La es russa ... boni russa ...
- Mi scias. - Me sava.
- Jes ... vi scias ... jes ... - Yes ... vu sava ... yes ...
Ili marŝas, marŝas en la vespera silento.
Marja rigardas al la instruisto.
Li atentas nur la vojon kaj ne parolas.
Ŝi pensas: ankaŭ li ne havas kuraĝon.
Sed Marja deziras konversacion en la nova lingvo ĝis la hejmo.
Les marcha, marcha in li vespral silentio.
Marja regarda li instruktiste.
Lo atente nur li vie e non parla.
La pensa: anke lo non have kuraje.
Ma Marja desira konversatione in li novi lingue til heme.

TEXT 12[edit | edit source]

- Sinjoro, kion vi pensas nun? - Sinioro, quu vu pensa nun?
- Mi ne havas vortojn al la respondo, vortojn, kiujn vi komprenas, sed mi diras al vi, nun mi estas feliĉa.

Vi estas bona lernantino.
- Me non have vordes por li respondo, vordes, kel vu komprenda, ma me dikte a vu, nun me es felisi.
Vu es boni lernera.
- Ĉu nur bona lernantino?
Ĉu vi ne pensas: Marja Bulski estas ne nur bona lernantino, sed ankaŭ homo, kiu havas belajn sentojn, bonajn pensojn?
- Ob nur boni lernera?
Ob vu non pensa: Marja Bulski es non nur boni lernera, ma anke home, kel have beli sentios, boni penses?
- Kaj ŝi havas bonan koron.
Mi scias.
Mi dankas al vi.
Vi vidas en mi ne militkaptiton kaj ne nur instruiston, sed ankaŭ homon.
- E la have boni kordie.
Me sava.
Me danka vu.
Vu vida in me non milite-kaptate e non nur instruktiste, ma anke home.

TEXT 13[edit | edit source]

- Jes, homon, bonan homon. - Yes, home, boni home.
- Sed, fraŭlino, nun ne estas paco.
Nun estas milito.
La homoj ne estas egalaj.
Ĉu vi komprenas min?
- Ma, siniorina, nun non es pase.
Nun es milite.
Li homes non es egali.
Ob vu komprenda me?
- Mi komprenas vin, sed mi ne estas malkuraĝa knabino. - Me komprenda vu, ma me non es poltroni puera.
La militkaptito rigardas al la direkto de la kazerno kaj li ne respondas.
Ili silente marŝas de domo al domo, de strato al strato.
Ankaŭ Marja ne deziras konversacion.
Ŝi rigardas la vojon kaj pensas en la hejma lingvo.
Li milite-kaptate regarda li direktione del kaserne e lo non responda.
Les silentiosim marcha fro hause a hause, fro strade a strade.
Anke Marja non desira konversatione.
La regarda li vie e pensa in sen hemal lingue.

TEXT 14[edit | edit source]

En la strato Kitajskaja ŝi haltas kaj montras al malgranda, blankmura domo. In li strade Kitajskaja la halta e indika mikri, blanki-mural hause.
- Sinjoro, mi estas hejme. - Sinioro, me es an heme.
- Bonan nokton, fraŭlino! - Boni nokte, siniorina!
Mano tuŝas manon, okuloj rigardas al okuloj kaj en la manpreno, en la rigardoj estas kora varmo. Manu tucha manu, okules regarda okules e in li manu-preso, in li regardos es kordial varmeso.
- Ĝis revido - ŝi diras kaj malfermas kaj fermas la pordon de la domo. - Til rivido - la dikte e aperta e klosa li porte del hause.

TEXT 15[edit | edit source]

La militkaptito restas sur la strato.
Li atentas, aŭskultas kaj pensas, pensas, pensas ...
Li milite-kaptate resta sur li strade.
Lo atente, askolta e pensa, pensa, pensa ...
- Ruĝa floro en blanka Siberio ...
Ne bone mi diras.
Blanka floro en ruĝa Siberio ...
Ne! ... Eh, estas egale!
Ŝi estas interesa knabino, kiu havas inteligentan kapon kaj bonan koron kaj ... kaj mi estas nur militkaptito.
- Redi flore in blanki Siberia ...
Non boni me dikte.
Blanki flore in redi Siberia ...
Non! ... Eh, es egalim!
La es interesanti puera, kel have inteligenti kape e boni kordie e ... e me es nur milite-kaptate.
Li marŝas, marŝas, marŝas en la vespera silento al la kazerno, kiu staras ekster la urbo;
al la kazerno, en kiu militkaptitoj kuŝas kaj maldormas,
rigardas al la plafono,
faras fantaziajn bildojn,
aŭskultas la parolon de la silento kaj de mateno ĝis nokta dormo ili diras nur unu vorton:
"Hejmen! ... Hejmen!"
Lo marcha, marcha, marcha in li vespral silentio al kaserne, kel stea exter li urbe;
al kaserne, in kel milite-kaptates lia e vigila,

regarda li plafone,
fa imaginari piktures,
askolta li parlo del silentio e fro matine til noktal dormo les dikte nur du vordes:
"A heme! ... A heme!"

VOCABULARY[edit | edit source]

Esperanto Novial English
-e
-im
forms adverbs
-ej-
-torie
place where something is done
al
a
to, toward
alia
altri
other, another
amas
ama
love(s)
amo
amo
love
ankaŭ
anke
also, too
atentas
atente
pay(s) attention to
aŭskultas
askolta
listen(s) to
Azio
Asia
Asia
bela
beli
beautiful
Biblio
Bible
Bible
blanka
blanki
white
blankmura
blanki-mural
white-walled
Bogatireva
Bogatireva
Bogatireva
bone
bonim
well
bono
boneso
good
Bulski
Bulski
Bulski
ĉe
an
at, by, on
cigaredo
sigarete
cigarette
de
de, fro, da
of, from, by
deziras
desira
desire(s)
diras
dikte
say(s)
direkto
direktione
direction
dormo
dormio
sleep, sleeping
egala
egali
equal
egale
egalim
equally
eh
eh
ah
ekster
exter
outside (of), without
el
ek
out of, from out of, from among
en …n
en
into
esperantisto
esperantiste
Esperantist
Eŭropo
Europa
Europe
fantazia
imaginari, imaginal, fantasial, fantasti
imaginary, fantastic, of fantasy
fantazio
imaginatione, fantasie
imagination, fantasy
feliĉa
felisi
happy
feliĉo
feliseso
happiness
fermas
klosa
close(s)
ge-
-es
shows both sexes taken together
gelernantoj
lerneres
learners, pupils
germana
germani
German
gesinjoroj
seniores
ladies and gentlemen
ĝis
til
to, until, as far as
haltas
halta
halt(s), stop(s)
havas
have
have, has
hejma
hemal
domestic
hejme
a heme, in heme
home, at home
hejmo
heme
home
hundo
hunde
dog
hungara
hungari
Hungarian
infano
infante
child, infant
inteligenta
inteligenti
intelligent
kantas
kanta
sing(s)
kapo
kape
head
kato
kate
cat
kazerno
kaserne
barracks
kie
where
vor
kien
whither
a vor? a quilok?
Kitajskaja
Kitajskaja
Kitajskaja
knabina
pueral
girlish
kontoro
kontore
office, bureau
konversacias
konversa
converse(s)
konversacio
konversatione
conversation
kora
kordial
cordial, hearty, cardiac
kuraĝe
kurajosim
bravely, courageously, valiantly
kuraĝo
kuraje
courage
Kuratov
Kuratov
Kuratov
kuŝas
lia
lie(s), recline(s)
laboras
labora
work(s)
latina
latini
Latin
legas
lekte
read(s)
libro
libre
book
lingvo
lingue
language
lito
lite
bed
loĝas
lojia
dwell(s), live(s)
longe
longitem
for a long time, a long time
ludas
luda
play(s)
malamo
odio
hate
malbela
ledi
ugly
maldormas
vigila
be awake
malfacila
desfasili
difficult, hard, inconvenient
malfermas
aperta
open(s), open(s) up
malinteligenta
desinteligenti
dull, stupid, obtuse
maljuna
oldi
old
malkuraĝa
poltroni
cowardly
mallonga
kurti
short
malriĉa
povri
poor
malsana
maladi
ill, sick
mano
manu
hand
manpreno
manu-preso
handshake
Marja
Marja
Marja
marŝas
marcha
walk(s), march(es)
mateno
matine
morning
metas
plasa, subplasa
place(s), put(s), lay(s) down, put(s) down
milita
milital
war
mondo
monde
world
mondolingvo
monde-lingue
world language
montras al
indika
point(s) at, towards
muzikas
musika
play(s) music
muziko
musike
music
nokta
noktal
nocturnal, night-, night's
nokto
nokte
night
nun
nun
now
oficejo
kontore
office, bureau
okulo
okule
eye
paca
pasal, pasosi
peaceful
paco
pase
peace
parolo
parlo
speech
pensas
pensa
think(s)
penso
pense
thought
pesimismo
pesimisme
pessimism
pola
poloni
Polish
poŝo
poshe
pocket
poŝtoficejo
poste-kontore
post-office
prenas
prenda
take(s), get(s), lay(s) hold of, pick(s) up
restas
resta
stay(s), remain(s)
revido
rivido
seeing again
riĉa
richi
rich
rigardo
regardo
(a) look
ruĝa
redi
red
rusino
russa
Russian woman
sama
sami
same
samovaro
samovare
samovar
sana
sani
healthy, well
sento
sentio
feel, feeling, sensation
ŝi
la
she
signifo
signifikatione
meaning
silentas
silentia
am, is, are quiet
silente
silentiantim, silentiosim
silently
silento
silentio
silence
strato
strade
street
sur …n
a sur
onto
temaŝino
tee-mashine
tea-machine
teo
tee
tea
trinkas
drinka
drink(s)
unumana
uni-manuali
one-handed
urba
urbal
urban
urbo
urbe
town, city
varmo
varmi
warm
vero
vereso
truth
vespera
vespral
evening
vespero
vespre
evening
vidas
vida
see(s)
vojo
vie
road
vorto
vorde
word

Back to the Novial front page


Back to Li Verdi Kordie Contents