Novial/Li Verdi Kordie/Lektione 1

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Back to the Novial front page


Back to Li Verdi Kordie ContentsTEXT 1[edit | edit source]

Esperanto Novial
Ĉapitro 1: La kurso

Lernoĉambro en siberia Popola Domo.
Unu pordo, du fenestroj.
La pordo estas malalta, la fenestroj estas mallarĝaj.
En la lernoĉambro staras malnovaj mebloj: nigra tabulo, simpla tablo, unu seĝo kaj longaj benkoj.
Sur la plafono estas elektra lampo.
Ĝi ne estas bona.
La plafono estas griza, la planko estas malpura.
Sur la muroj estas instruaj bildoj.
Ili montras objektojn, florojn, bestojn, homojn.
Chapitre 1: Li kursu

Lerno-chambre in siberiani Populal Hause.
Un porte, du fenestres.
Li porte es basi, li fenestres es mikri.
In li lerno-chambre stea oldi mobles: nigri tabule, simpli table, un stule e longi benches.
Sur li plafone es elektri lampe.
Lu non es boni.
Li plafone es grisi, li planche es desneti.
Sur li mures es instruktivi piktures.
Les montra objektes, flores, animales, homes.

TEXT 2[edit | edit source]

Sur la longaj flavaj benkoj sidas unu sinjoro (li estas poŝtoficisto),
du soldatoj en rusa uniformo, tri soldatoj en uniformoj ĉeĥa, rumana kaj amerika,
unu sinjorino, tri knabinoj en gimnazia uniformo kaj du knaboj.
Ili rigardas la instruiston.
Sur li longi gelbi benches sida un sinioro (lo es post-ofisiiste),
du soldatos in russi uniforme, tri soldatos in chekhi, rumani e amerikani uniformes,
un siniora, tri pueras in liseal uniforme e du pueros.
Les regarda li instruktiste.
La instruisto estas soldato, sed ne en uniformo.
Li estas hungaro kaj militkaptito.
Li iras en la ĉambro, montras la bildojn, tuŝas la objektojn.
Li instruas.
La lernantoj kaj lernantinoj komprenas lin.
Li instruktiste es soldato, ma non in uniforme.
Lo es hungare e milite-kaptate.
Lo vada en li chambre, montra li piktures, tucha li objektes.
Lo instrukte.
Li lerneros e lerneras komprenda lo.

TEXT 3[edit | edit source]

- Sinjorinoj kaj sinjoroj, ni parolas en Esperanto.
Kio ĝi estas?
Ĉu ĝi estas politiko?
Ne! Ĉu ĝi estas religio?
Ne! Ĝi estas kulturo.
Ĉu vi komprenas?
- Sinioras e sinioros, nus parla in esperanto.
Quu lu es?
Ob lu es politike?
Non! Ob lu es religione?
Non! Lu es kulture.
Ob vus komprenda?
La instruisto demandas, la lernantoj kaj lernantinoj respondas. Li instruktiste demanda, li lerneros e lerneras responda.
- Jes, ni komprenas. - Yes, nus komprenda.
- Ĉu vi ŝatas la kulturon, fraŭlino Smirnova? - Ob vu prisa kulture, siniorina Smirnova?
- Mi ŝatas ĝin, sinjoro.
Ni, rusoj, ŝatas la kulturon.
- Me prisa lu, sinioro.
Nus, russis, prisa kulture.

TEXT 4[edit | edit source]

- Mi scias kaj gratulas. - Me sava e gratula.
- Mi dankas. - Me danka.
La instruisto demandas junan rusan soldaton. Li instruktisto demanda yuni russi soldato.
- Kiu vi estas? - Que vu es?
- Mi estas Janis Lekko. - Me es Janis Lekko.
-- Ĉu vi estas ruso? - Ob vu es russe?

TEXT 5[edit | edit source]

-- Ne, mi estas latvo kaj rusa soldato. -- No, me es latve e russi soldato.
- Ĉu vi ŝatas Esperanton? - Ob vu prisa esperanto?
- Jes, sinjoro. - Yes, sinioro.
- Mi dankas ... Kaj vi, fraŭlino, kio vi estas? - Me danka ... E vu, siniorina, que vu es?
- Mi estas gimnazia lernantino, sed mi ne estas rusa knabino.
Mi estas polino.
- Me es liseali lernera, ma me non es russi puera.
Me es polona.

TEXT 6[edit | edit source]

- Ĉu la poloj ŝatas la kulturon? - Ob li polones prisa kulture?
- Ho, jes, sinjoro. - Ho, yes, sinioro.
La instruisto iras en la ĉambro kaj li faras demandojn.
La lernantoj kaj lernantinoj faras bonajn respondajn frazojn.
Nur Iĉio Pang, la juna ĉino, faras interesan respondon.
Li instruktiste vada en li chambre e lo fa questiones.
Li lerneros e lerneras fa boni respondanti satses.
Nur Ichio Pang, li yuni chinane, fa interesanti respondo.
- Mi estas malgranda ĉino kaj mi scias la kulturon. - Me es mikri chinane e me sava kulture.

TEXT 7[edit | edit source]

- Knabo, la frazo estas malbona.
Bona frazo estas: mi ŝatas la kulturon.
- Puero, li satse es mali.
Boni satse es: me prisa kulture.
- Ne, sinjoro.
La frazo estas bona.
Mi scias, kio estas kulturo.
- No, sinioro.
Li satse es boni.
Me sava, tu kel es kulture.
La sinjoroj kaj sinjorinoj rigardas la knabon.
Ili ne komprenas lin.
Li sinioros e sinioras regarda li puero.
Les non komprenda lo.
- Kio estas kulturo? - la instruisto demandas. - Quu es kulture? - li instruktiste questiona.

TEXT 8[edit | edit source]

- Ĉu vi ne scias, sinjoro?
Kulturo estas homa kompreno.
Mi ŝatas kaj lernas Esperanton.
Ĝi estas homa kompreno: kulturo.
- Ob vu non sava, sinioro?
Kulture es homali komprendo.
Me prisa e lerna esperanto.
Lu es homali komprendo: kulture.
Sinjorinoj kaj sinjoroj.
Esperanto estas homa kompreno.
En la ĉambro sidas rusoj, ĉeĥo, polo, latvo, slovako, rumano, germano, ĉino kaj hungaro.
Ili estas homoj.
Kiaj homoj ili estas?
Modernaj homoj.
La modernaj homoj ŝatas la kulturon kaj ili lernas Esperanton, lernas "homan komprenon".
Sinioras e sinioros.
Esperanto es homali komprendo.
In li chambre sida ruses, chekhe, polone, latve, slovake, rumane, germane, chinane e hungare.
Les es homes.
Quali homes les es?
Moderni homes.
Li moderni homes prisa kulture e les lerna esperanto, lerna "homali komprendo".

VOCABULARY[edit | edit source]

Esperanto Novial English
alta
alti
tall, high
amerika
amerikani
American
Ameriko
Amerika
America
benko
benche
bench
besto
animale
animal
bildo
pikture
picture
bona
boni
good
ĉambro
chambre
room
ĉapitro
chapitre
chapter
ĉeĥa
chekhi
Czech
ĉeĥo
chekhe
(a) Czech
ĉino
chinane
(a) Chinese
ĉu
ob
is it that? whether
dankas
danka
thank(s)
demandas
questiona
ask(s)
demando
questione
question
domo
hause
house
du
du
two
elektra
elektri
electric, electrical
elektro
elektreso
electricity
en
in
interesting
Esperanto
Esperanto
Esperanto
estas
es
am, is, are
faras
fa
make(s), do(es)
fenestro
fenestre
window
flava
gelbi
yellow
floro
flore
flower
fraŭlino
siniorina
unmarried woman, spinster, Miss
frazo
satse
sentence
germano
germane
(a) German
ĝi
lu
it
gimnazia
liseal
of a high school
gimnazio
lisee
high school
granda
grandi
big, large
gratulas
gratula
congratulate(s)
griza
grisi
grey
ho
ho
oh
homa
homal
human
homo
home
human being, person
hungaro
hungare
(a) Hungarian
Iĉio
Ichio
Ichio
ili
les
they
instrua
instruktivi
instructiv
instruas
instrukte
teach(es)
instruisto
instruktiste, instruktere
instructor, teacher
interesa
interesanti
interesting
iras
vada
go(es)
Janis
Janis
Janis
jes
yes
yes
juna
yuni
young
kaj
e
and
kaptito
kaptate, prisoniere
prisoner
kia
quali
what kind of, what sort of
kio
quu, tu kel
what, that which
kiu
que, qui, kel
who, which, that
knabino
puera
girl, lass
knabo
puero
boy
komprenas
komprenda
understand(s)
kompreno
komprendo
notion, sense, realization
koro
kordie
heart
kulturo
kulture
culture
kurso
kursu
course (of study)
la
li
the
lampo
lampe
lamp
larĝa
larji
wide
latvo
latve
(a) Latvian
Lekko
Lekko
Lekko
lernantino
lernera, lernanta
female learner
lernanto
lernere, lernante
learner, pupil
lernanto
lernero, lernanto
male learner
lernas
lerna
learn(s)
lerno
lerno
learning
lernoĉambro
lerno-chambre
classroom
li
lo
he
longa
longi
long
malalta
basi
low
malbona
mali
bad, miserable, nasty, poor
malgranda
mikri
diminutive, little, small
mallarĝa
angusti
narrow
malnova
oldi, desnovi
old
malpura
desneti
dirty
meblo
moble
piece of furniture
mi
me
I
militkaptito
milite-kaptate
P.O.W.
milito
milite
war
moderna
moderni
modern
montras
montra
show(s)
muro
mure
wall
ne
non, no
not, no
ni
nus
we
nigra
nigri
black
nova
novi
new
nur
nur
only
objekto
objekte
object
oficisto
ofisiiste
officer, official
ofico
ofisie
office, position
Pang
Pang
Pang
parolas
parla
speak(s)
plafono
plafone
ceiling
planko
planche
floor
polino
polona
Polish woman, Polish girl
politiko
politike
politics
polo
polone
(a) Pole
popola
populal
of the people, people's
popolo
popule
(a) people, folk, nation
pordo
porte
door
poŝto
poste
mail, post
poŝtoficisto
post-ofisiiste
post office worker
pura
neti, puri
clean
religio
religione
religion
responda
respondanti
answering, replying, responsible
respondas
responda
answer(s)
respondo
respondo
answer, reply
rigardas
regarda
look(s) at
rumana
rumani
Romanian
rumano
rumane
(a) Romanian
rusa
russi
Russian
ruso
russe
(a) Russian
ŝatas
prisa
like(s)
scias
sava
know(s)
sed
ma
but
seĝo
stule
chair
siberia
siberiani
Siberian
Siberio
Siberia
Siberia
sidas
sida
sit(s)
simpla
simpli
simple
sinjorino
siniora
lady, madam, Mrs.
sinjoro
sinioro
sir, Mr.
slovako
slovake
(a) Slovak
Smirnova
Smirnova
Smirnova
soldato
soldate
soldier
staras
stea
stand(s)
sur
sur
on
tablo
table
table
tabulo
tabele
board
tri
tri
three
tuŝas
tucha
touch(es)
uniformo
uniforme
uniform
unu
un, uni
one
verda
verdi
green
vi
vu (sg.), vus (pl.)
you

Back to the Novial front page


Back to Li Verdi Kordie Contents