Modern China: China since 1945 and the Modern World

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 • Key players

Nationalists[edit | edit source]

  • Generalissimo Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi)
  • Madame Soong Mei-ling (Mrs Chiang Kai-shek)
  • Madame Soong Ai-ling (Mrs HH Kung)
  • Li Ta
  • Party
   • Chen Li-fu, Chen Kuo-fu, HH Kung (CC Clique)
   • Yang Yung-tai (Political Research Group)
   • Chang Chun (Political Research Group)
  • Organized crime
   • Tu Yueh-sheng (Green Gang)
  • Military
   • Yen Xishan
   • He Yin-chin
   • Pai Chung-hsi (New Guangxi Faction)
   • Li Tsung-jen (New Guangxi Faction)
   • Hsiang Ying

Communist[edit | edit source]

    • Mao Zedong, Zhu De, Zhou Enlai, Ye Jianying
    • Peng Dehuai, Ho Long, Xi Zhongxu (1st Field Army)
    • Liu Bocheng, Deng Xiaoping (2nd Field Army)
    • Chen Yi, Su Yu, Rao Shaoshu (3rd Field Army)
    • Lin Biao, Xiao Chingkuang, Lo Ronghuan (4th Field Army)
    • Nie Rongzhen, Xu Xiangqian, Bo Yibo (North China or 5th Field Army)
   • 7th National Party Congress (1945)
  • North China Campaign (Aug 1945 – Mar 1947)
  • Huai-Hai Campaign (Nov 1948 – Jan 1949)
    • White Areas, Liu Shaoqi, Peng Zhen


 • The End of the Second Sino-Japanese War
  • The rush to acquire position, equipment and support
   • Liao-Shen Campaign (Sep – Nov 1948)
 • Final phases of the Civil War

The People’s Republic of China[edit | edit source]

  • Key Players
  • Non-Aligned
   • Madame Soong Qingling (Mrs Sun Yat-sen)

1950s

  • Leadership
   • Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Kang Sheng, Peng Dehuai, Chen Yun, Deng Xiaoping, Li Xiannian
  • Korean War
  • National People’s Congress
  • 1950s Political Campaigns
  • 8th National Party Congress
  • 1950s Economic Campaigns
   • Great Leap Forward
  • Lushan Plenum

1960s

  • Leadership
   • Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Lin Biao, Jiang Qing, Kang Sheng, Wang Hongwen, Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao, Deng Xiaoping, Peng Zhen, Li Xiannian
  • Mao in retreat
  • Sino-Soviet split
  • Great Proletarian Cultural Revolution
  • 9th National Party Congress

1970s

  • Leadership
   • Mao Zedong, Zhou Enlai, Jiang Qing, Hua Guofeng, Wang Hongwen, Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao, Deng Xiaoping, Ye Jianying, Wang Dongxing, Chen Yun, Nie Rongzhen, Xu Xiangqian, Li Desheng, Li Xiannian, Hu Yaobang, Zhao Ziyang
  • Coups d'etat
  • Rehabilitations
  • Generational change
  • Tiananmen Square Incident (1976)
  • 11th National Party Congress
  • Democracy Wall

1980s

  • Leadership
   • Deng Xiaoping, Chen Yun, Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Li Peng, Qiao Shi, Yao Yilin, Hu Qili, Chi Haotian, Zhang Zhen
  • Sino-Vietnam War
  • Economic takeoff
  • 12th National Party Congress
  • 13th National Party Congress
  • Tiananmen Square Massacre (1989)

1990s

  • Leadership
   • Deng Xiaoping, Chen Yun, Jiang Zemin, Li Peng, Zhu Rongji, Qiao Shi, Hu Jintao, Zeng Qinghong, Li Ruihuan, Tian Jiyun, Zhang Wannian, Wei Jianxing, Luo Gan
  • Economic retrenchment
  • Passing of Deng Xiaoping
  • Resumption of sovereignty over Hong Kong
  • Asian Financial Crisis

2000s

  • Leadership
   • Hu Jintao, Wen Jiabao, Zhou Yongkang, Gu Boxiong, Huang Ju, Li Changchun, Wu Bangguo, Wu Guanzheng
  • Explosive economic growth
  • 14th National Party Congress
  • 15th National Party Congress

Hong Kong

 • British Crown Colony
 • Resumption of Chinese sovereignty
 • Asian Financial Crisis
 • One Country, Two Systems

Taiwan

  • Early post-War Era
   • General Chen Yi [1]
   • 2-28 Incident [2]
 • Economic Miracle
 • Democratization

The Future of China, the awakening dragon

References[edit | edit source]

 1. http://www.romanization.com/books/formosabetrayed/chap16.html
 2. http://www.romanization.com/books/formosabetrayed/chap16.html