Mandarin/The 400 characters

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

This is an indext to characters in the book « Methode d'Initiation à la Langue et à l'Écriture Chinoises » by w:Joël Bellassen et w:Zhang Pengpeng. The characters are listed by alphabetical order of the pīnyīn and divided in groups of 10. There is also reference to the number of the chapter and the page on which one can find the character. According to Bellassen, the knowledge of these 400 characters enables you to understand two-thirds of the characters in modern Chinese texts.

à[edit]

ā, à, a - [chanson p246]

ài - [1.4 p86]

ān - [2.6 p170]

bā - [chiffre p40]

bǎ, bà, bá - 3.5 [p225]

ba - [2.3 p140]

bái - [2.5 p160]

bǎi - [chiffre p40]

bān - [2.2 p131]

bàn - [2.2 p131]

bàn[edit]

bàn - s’occuper (d’une affaire)[3.5 p229]

bāo - [3.1 p186]

bào - [2.1 p118]

bēi - [1.5 p96]

běi - [1.1 p48/1.3 p45/p73]

běn, bén - [0 p24]

bǐ - [3.1 p186]

bǐ - [3.2 p197]

biān, bian - [2.3 p140]

便 biàn, pián - [3.6 p239]

biàn[edit]

biàn - [chanson]

bié - autre ; ne pas… ![3.3 p207]

bìng - maladie [3.4 p219]

bù, bú - [1.1 p48]

cái - [3.1 p186]

cài - [2.5 p160]

chá - [1.5 p96]

chā, chà, chāi - [3.5 p229]

cháng, zhǎng, zháng - [2.2 p131]

cháng - [3.3 p207]

cháng[edit]

cháng, chǎng - [3.3 p207]

chàng - [3.6 p239]

chē - [1.6 p106]

chéng - [3.6 p239]

chéng - [3.3 p207]

chī - [2.3 p140]

chū - [2.4 p150]

chǔ, chù - [chanson]

chuān - [2.3 p140]

chūn - [3.3 p207]

[edit]

cì - [3.3 p207]

cóng - [2.6 p170]

cuò - [2.5 p160]

dá, dǎ, dà - [2.4 p150]

dà, dài - [1.1 p48]

dài - [3.5 p229]

dāng, dàng - [3.6 p239]

dào - [2.1 p118]

dào - [2.3 p140]

de, dí, dì - [1.2 p56]

6.0[edit]

dé, de, děi - [1.2,5]

děng - [3.5 p229]

dǐ - [TI3]

de, dì - [1.3 p76]

dì - [chiffre p40]

diǎn - [1.5 p96]

diàn - [2.4 p150]

diàn - [3.1 p186]

dīng - [3.1 p186]

dìng - [3.4 p219]

7.0[edit]

dōng - [1.2 p56]

dōng - [1.3 p76]

dǒng - [2.2 p131]

dòng- [3.6 p239]

dōu, dū - [1.2,5]

duì - [3.1 p186]

duō - [2.1 p118]

饿 è - [2.5 p160]

ér - [1.1 p48]

èr - [chiffre p40]

8.0[edit]

, fà - [3.2 p197]

- [0,5 p32]

fàn - [2.3 p140]

fāng - [1.4 p86]

fáng - [2.4 p150]

fàng - [3.1 p186]

fēi, Fēi - [1.6 p106]

fēi - [1.6 p106]

fēn, fèn - [2.6 p170]

fèn - [2.5 p160]

9.0[edit]

fēng, fèng - [3.3 p207]

, fù - [3.4 p219]

fú, fù - [3.5 p229]

fù - [3.1 p186]

gān, gàn - [2.4 p150]

gāng - [2.4 p150]

gāng - [3.2 p197]

gāo - [3.1 p186]

gào - [TI3]

- [2.4 p150]

10.0[edit]

- [3.6 p239]

gè - [1.4 p86]

gěi, jǐ - [2.4 p150]

gēn - [2.4 p150]

gēng, gèng - [3.1 p186]

gōng - [1.4 p86]

gōng - [3.3 p207]

gòng - [3.5 p229]

, gú - [2.5 p160]

guān - [3.1 p186]

11.0[edit]

guǎn - [1.5 p96]

guāng - [chanson]

广 guǎng - [3.3 p207]

guì - [1.1 p48]

guó - [1.1 p48]

guǒ - [3.1 p186]

guò, guo - [1.3 p76]

hái, huán - [1.5 p96/2.1]

hái - [1.4 p86]

hǎi - [1.4 p86]

12.0[edit]

hàn - [1.2,5]

hǎo, hào - [1.2,5]

, - [1.5 p96]

hé, hén - [2.3 p140]

hé, huò - [3.1 p186]

hēi, héi - [1.5 p96]

hěn - [0 p24]

hóng - [1.5 p96 ]

hòu - [2.6 p170 ]

hòu, hǒu - [1.6 p106 ]

13.0[edit]

hú - [2.3 p140 ]

- [2.2 p131]

huā - [1.5 p96 ]

huà - [2.1 p118 ]

huà - [3.3 p207 ]

huà - [2.2 p131]

huān, huāng - [1.5 p96]

huáng - [2.3 p140]

huí - [1.4 p86]

huì, kuài - [2.2 p131]

14.0[edit]

huó - [3.1 p186]

huǒ, huó - [1.6 p106]

- [1.6 p106]

- [2.5 p160]

, - [1.4 p86]

- [3.5 p229]

jiā - [1.4 p86]

jiān, jiàn - [2.1 p118]

jiàn - [2.1 p118]

jiāng - [2.3 p140]

15.0[edit]

jiǎng - [3.2 p197]

jiǎo - [2.5 p160 ]

jiào - [1.1 p48]

jiāo, jiào - [2.1 p118]

jīn - [1.6 p106]

jīn - [3.6 p239]

jìn - [2.1 p118]

jìn - [2.4 p150]

jīng - [1.3 p76]

jiǔ - [chiffre p40 ]

16.0[edit]

jiǔ - [1.5 p96]

jiǔ - [2.1 p118]

jiù, jiǔ - [2.6 p170]

jiù - [3.6 p239]

jiào, jué - [3.2 p197]

kāi - [1.5 p96]

kān, kàn - [1.3 p76]

- [1.5 p96]

- [2.2 p131]

kè- [3.6 p239]

17.0[edit]

kǒng - [2.3 p140]

kǒu - [1.4 p86]

kuài - [2.5 p160]

kuài - [2.3 p140]

kuài - [2.6 p170]

lái, lǎi - [1.6 p106]

lǎo - [1.2 p56]

lé, lè - [1.5 p96]

le, liǎo - [1.6 p106/2.1/2.2]

léi, lěi, lèi - [TI2]

18.0[edit]

lěng - [3.3 p207]

- [2.4 p150]

- [0,5 p32]

- [2.1 p118]

- [1.1 p48]

lián - [TI3]

liáng, liàng - [1.5 p96]

liǎng - [chiffre p40]

liàng - [3.6 p239]

líng - [chiffre p40]

19.0[edit]

líng - [chiffre p40]

liù - [chiffre p40]

lóng - [3.4 p219]

lóu - [2.4 p150]

- [2.6 p170]

mǎ, mǎn - [0 p24]

má, mǎ, ma - [0 p24]

mǎi - [1.6 p106]

mài - [TI3]

màn - [2.5 p160]

20.0[edit]

máng - [3.2 p197]

máo, mǎo - [2.6 p170]

me, yāo - [1.1 p48]

méi, mò - [1.3 p76]

měi - [0,5 p32]

měi - [3.2 p197]

mén - [2.6 p170]

men - [2.5 p160]

mèng - [TI2]

- [2.5 p160]

21.0[edit]

miàn - [3.1 p186]

mín - [2.1 p118]

míng - [1.1 p48]

míng - [2.4 p150]

- [3.1 p186]

- [3.5 p229]

- [0,5 p32]

- [1.2 p56/2.3]

nán - [1.4 p86]

nán - [1.3 p76]

22.0[edit]

nán, nàn - [3.2 p197]

nǎo - [3.4 p219]

ne, ní - [1.2,5/2.4]

néng - [2.2 p131]

nǐ - [0,5 p32]

nián - [date p40/1,6 p106]

niàn - [2.2 p131]

niǎo - [TI1]

nín - [1.1 p48]

niú, niǔ - [2.5 p160]

23.0[edit]

- [1.4 p86]

páng - [3.6 p239]

péng - [2.1 p118]

pí, pī - [TI3]

piān, piàn - [3.1 p186]

piào - [1.6 p106]

píng - [3.6 p239]

- [chiffre p40]

- [date p40]

- [3.6 p239]

24.0[edit]

- [3.4 p219]

qì, qí - [3.3 p207]

qì - [2.6 p170]

qiān - [chiffre p40]

qián - [2.6 p170]

qián - [2.6 p170]

qīn - [3.1 p186]

qīng - [3.5 p229]

qǐng - [2.4 p150]

qiū - [3.3 p207]

25.0[edit]

- [3.3 p207]

- [1.1 p48]

rán - [3.6 p239]

ràng - [3.4 p219]

- [3.3 p207]

rén - [0,5 p32]

rèn - [2.1 p118]

rì, rù - [1.1 p48]

ròu - [2.5 p160]

- [3.1 p186]

26.0[edit]

sān, sán - [chiffre p40]

sè, shǎi - [TI1]

shān - [1.3 p76]

shāng - [3.1 p186]

shàng - [1.4 p86]

shǎo, shào, shǒu - [1.6 p106]

shéi, shuí - [1.2 p56]

shēn - [3.2 p197]

shén, shí - [1.1 p48]

shēng - [1.2 p56]

27.0[edit]

shēng - [3.1 p186]

shēng - [3.6 p239]

shī - [1.2 p56]

shí - [chiffre p40]

shí - [1.6 p106]

shí - [2.1 p118]

shǐ - [3.4 p219]

shì - [0,5 p32]

shì - [2.4 p150]

shì - [3.3 p207]

28.0[edit]

shì - [3.5 p229]

shōu - [3.5 p229]

shǒu - [3.5 p229]

shū, chū - [1.2 p56]

shuǐ, shuì - [1.5 p96]

shuì - [TI2]

shuō - [1.2,5]

- [3.2 p197]

- [chiffre p40]

- [TI3]

29.0[edit]

suàn - [TI3]

suī - [3.6 p239]

suì - [2.1 p118]

suǒ - [3.5 p229]

- [0,5 p32]

- [1.4 p86]

- [TI2]

tài - [2.4 p150]

téng - [3.4 p219]

- [3.5 p229]

30.0[edit]

- [2.3 p140]

- [3.2 p197]

tiān - [1.6 p106]

tián - [0,5 p.32]

tīng - [TI1/2.2]

tóng - [2.2 p131]

tóu - [3.4 p219]

- [1.3 p76]

wài - [1.2,5]

wán - [2.1 p118]

31.0[edit]

wǎn - [3.1 p186]

wàn - [2.1 p118]

wáng - [0 p24]

wǎng, wǎn - [2.6 p170]

wàng - [3.5 p229]

wéi, wèi - [3.2 p197]

wèi - [2.5 p160]

wén, wěn - [1.1 p48]

wèn, wén - [2.3 p140]

- [0,5 p32]

32.0[edit]

- [TI1]

wǔ, wú - [chiffre p40]

- [3.2 p197]

- [3.1 p186]

西 xī, xīn - [1.3 p76]

- [2.4 p150]

- [1.5 p96]

xià - [2.2 p131]

xiān - [2.5 p160]

xiàn - [2.2 p131]

33.0[edit]

xiāng - [chanson ]

xiǎng - [1.3 p76]

xiàng - [3.1 p186]

xiǎo - [0 p24]

jiào - [3.6 p239]

xiē - [3.2 p197]

xié - [TI1]

xié - [1.2,5]

xiè - [2.5 p160]

xīn - [3.4 p219]

34.0[edit]

xīn - [3.3 p207]

xìn - [3.6 p239]

xīng - [date p40]

háng, xíng - [2.3 p140]

xǐng - [TI2]

xìng - [1.1 p48]

xīng, xìng - [3.1 p186]

xiū - [2.4 p150]

xué - [1.2 p56]

- [chanson]

35.0[edit]

yán - [3.3 p207]

yáng - [1.1 p48]

yáng - [2.5 p160]

yàng - [1.2,5]

yāo - [1.5 p96]

yào - [3.4 p219]

- [0,5 p32]

- [3.5 p229]

yī, yì, yí - [chiffre p40]

- [2.6 p170]

36.0[edit]

- [3.5 p229]

- [2.1 p118]

- [3.2 p197]

yīn - [3.5 p229]

yīn - [3.2 p197]

yǐng - [3.4 p219]

yìng - [TI3]

yòng, yōng - [2.3 p140]

yǒu - [1.4 p86]

yǒu - [2.1 p118]

37.0[edit]

yòu - [3.2 p197]

- [2.5 p160]

yǔ, yú - [1.2,5]

- [3.3 p207]

yuán, yuǎn - [2.1 p118]

yuán - [3.3 p207]

yuǎn - [2.4 p150]

yuàn - [2.6 p170]

yuè - [1.1 p48]

zài - [1.3 p76]

38.0[edit]

zài - [2.1 p118/2.3]

zǎo - [3.1 p186]

zěn - [1.2,5]

zhàn - [2.6 p170]

zhāng, Zhāng - [2.1 p118]

zhǎo - [3.4 p219]

zhè - [1.2 p56]

zháo, zhe, zhuó, zhé - [3.5 p229]

zhēn - [3.6 p239]

zhēng, zhèng - [2.2 p131]

39.0[edit]

zhī - [2.3 p140]

zhī, zhǐ - [TI2]

zhōng, zhòng, - [0 p24]

zhōng - [3.4 p219]

zhǒng, zhòng - [3.4 p219]

chóng, zhòng - [2.1 p118]

zhǔ - [3.1 p186]

zhù - [2.4 p150]

zhù - [3.6 p239]

zhuāng - [TI2]

40.0[edit]

- [1.4 p86]

- [1.1 p48]

zì, zǐ - [2.3 p140]

zǒu - [2.1 p118]

- [3.6 p239]

zuì - [2.1 p118]

zuó - [2.2 p131]

zuō, zuò, zò - [1.4 p86]

zuò - [2.5 p160]

zuò - [1.6 p106]