Kana/Quiz

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

1 Hiragana to rōmaji

Transliterate the following into rōmaji (put spaces between each mora):
いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす

2 Katakana to rōmaji

Transliterate the following into rōmaji:
Karaoke-kana-3D.png

3 Katakana to rōmaji

Transliterate the following into rōmaji:
Ramen-kana.png