Filipino/Numbers

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Numbers[edit | edit source]

  Cardinal Ordinal
1 isá / uno una / ika-isa
2 dalawá / dos pangalawá / ika'lawa
3 tatló / tres pangatló / ika'tlo
4 apat / kwatro pang-apat / ika-apat
5 limá / singko panlimá / ika-lima
6 anim / sais pang-anim / ika-anim
7 pitó / siyete pampitó / ika-pito
8 waló / otso pangwaló / ika-walo
9 siyám / nuwebe pansiyám / ika-siyam
10 sampû / diyes pansampû / ika-sampu
11 labíng-isá / onse (Spanish numbers are commonly used above 10) panlabíng-isá / pang-onse / ika-labing-isa
12 labingdalawá / dose panlabindalawá / pandose / ika-labing-dalawa
20 dalawampu / bente / beynte pambente / ika-dalawang-pu
100 (i)sán(g)daán / syento pang-isán(g)daán / pansyento / ika-isang-daan
200 dalawáng daán / dos syentos pang-dalawang daan / ika-dalawang-daan
400 apat-na-raán / kwatro syentos pang-apat-na-daan (pang-apat-na-raán)/ ika-apat-na-daan (ika-apat-na-raán)
600 anim-na-raán / saís syentos  
1,000 isáng libo  
2,000 dalawáng libo / dos mil  
10,000 sanlaksa / dyes mil  
100,000 sangyuta / syento mil  
1,000,000 isáng milyón / sang-angaw  
2,000,000 dalawáng milyón / dalawang angaw  
100,000,000 isang daang milyon

Back to main page.