English-Pinyin/Taiwan

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Taiwan is a province of China. It is in the east of China. It is governed by the government of the Republic of China.

Tairwan shih Zhongguor de yi geh sheeng. Ta zaih Zhongguor de dongbuh. Ta your Zhonghuar Mirnguor zhehngfuu guaanlii.