English-Pinyin/Pinyin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Pinyin is a written form of Chinese language, another is Hanzi.

Pinyin shih Zhongwern de yi zhoong shuxiee xirngshih, lihngyi zhoong shih Hahnzih.