English-Pinyin/Milk is effective at promoting muscle growth

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A 2008 review found evidence suggesting that consumption of milk is effective at promoting muscle growth.

2008 niarn de yi xiahng baohgaoh faxiahn yoou zhehngjuh biaaomirng, niurnaai de shehruh kee yoouxiaoh cuhjihn jirouh shengzhaang.