English-Pinyin/Macau

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Macau is a special administrative region of China. It is situated to the southwest of Hong Kong. It is governed by Macau government.

Aohmern shih Zhongguor de yi geh tehbier xirngzhehngqu. Ta weihyur Xianggaang de xinarnmiahn. Ta your Aohmern zhehngfuu guaanlii.