English-Pinyin/English

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

English is actually the common language in the world.

Yingyuu shirjih shahng shih shihjieh shahng de tongyohng yuuyarn.