English-Pinyin/Crawling at home is a simple physical exercise

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Crawling at home is a simple physical exercise. It can strengthen bones and muscles and prevent cardiovascular diseases.

Zài jiālǐ páxíng shì yī xiàng jiǎndān de tǐyù duànliàn. Tā kěyǐ qiánghuà gǔgé hé jīròu, yùfáng xīnxuèguǎn jíbìng.