English-Pinyin/Chinese Mainland

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chinese Mainland is a region of China excluding Hong Kong, Macau, and Taiwan. It is governed by the government of the People's Republic of China.

Zhongguor Dahluh shih Zhongguor de yigeh dihqu, bu baokuoh Xianggaang, Aohmern her Tairwan. Ta your Zhonghuar Rernmirn Gohngherguor zhehngfuu guaanlii.