English-Pinyin/Black hole

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Black hole is the center of a galaxy where its attractive force is very strong that the light around it is pulled into it. So the central area is dark and called a black hole.

Heidohng shih yi geh xingxih de zhongxin, ta de xilih feicharng qiarngdah, ta zhouweir de guang beih ta xi jihnquh. Suooyii zhongxin dihqu shih hei`ahn de, yin`err jiaohzuoh heidohng.