English-Pinyin/A new year

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Every year is a new year.
Every year is not the same.
There are new livings every year.
There are somethings new every day.

Meeiniarn dou shih xin de yiniarn.
Meeiniarn dou bu yiyahng.
Niarnniarn dou yoou xin shenghuor.
Rihrih dou yoou xin huayahng.