English-Pinyin/A computer is a "box" that you put some "stuff" in

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A computer is a "box" that you put some "stuff" in, the box does "stuff" with it, and then the box has some way of showing the world what it's done.

Jìsuànjī shì yīgè “hézi”, nǐ bǎ yīxiē “dōngxī” fàng jìnqù, hézi lǐmiàn yǒu “dōngxī”, ránhòu hézi yǒu bànfǎ xiàng shìjiè zhǎnshì tā zuòle shénme.