English-Pinyin/A bit is the short for a binary digit

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A bit is the short for a binary digit. Each bit can be a 0 or a 1.

bit shih erhjihnzhih shuhweih de suoxiee. meei geh bit keeyii shih 0 huoh 1.