Ytterlighetsgrupp

From Wikiversity
Jump to: navigation, search

Kommentar från Jenny.

Vad lägger du respektive SDR in i begreppet ytterlighetsgrupp? Ytterlighetsgrupp kan tolkas som en marginaliserad grupp som befinner sig i utkanten av den dominerande normen. Är det överhuvudtaget relevant att tala om döva som en grupp? Från ett intersektionellt perspektiv så blir även andra faktorer för identitetsförhanlande såsom klass, etnicitet, kön, ålder etc av stor vikt. Genom att tillskriva en kollektiv gruppidentitet såsom döva tillskrivs medlemmarna vissa egenskaper dvs en norm för vad det innebär att vara döv konstitueras. Melissa James och Bencie Wolls artikel Black Deaf or Deaf Black? Being Black and Deaf in Britain, uppmärksammar komplexa identitetsprocesser på ett intressant sätt där intersektionen mellan ras, etnicitet och dövidentiteter står i fokus. De visar i sin forskning att konstituerande och förhandlande av en dövidentitet inte är en fråga om hörande eller inte hörande utan att andra tillhörigheter såsom ras och klass är av betydelse.