User:Ans/กฎหมายแพ่ง

From Wikiversity
Jump to: navigation, search

สัญญาซื้อขาย

 1. ผิดสัญญา อายุความ 10 ปี เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น (ม.193/30)
 2. ชำรุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ อายุความ 1 ปี นับแต่รู้ความบกพร่อง (ม.474) (บกพร่องในสาระสำคัญใหญ่ๆ ของสินค้า?)
 3. สำคัญผิดใน{ลักษณะของนิติกรรม, ตัวคู่กรณี(ที่ไม่ใช่เฉพาะคุณสมบัติ), หรือ ทรัพย์สิน(ทั้งชิ้น ที่ไม่ใช่เพียงคุณสมบัติ)ที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม} เป็นโมฆะ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสาระสำคัญ? คำว่าสาระสำคัญนิยามโดยทั้ง 3 สิ่งข้างต้นอยู่แล้ว?) (ม.156), การคืนทรัพย์ให้ใช้หลักของลาภมิควรได้ (ม.172)
 4. สำคัญผิดใน{คุณสมบัติของบุคคล(เป็นบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีก็ได้?) หรือ (คุณสมบัติของ?)ทรัพย์สิน(เป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุแห่งนิติกรรมก็ได้?)} ซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ(นิยามคำว่าสาระสำคัญว่า "ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น"? บทความ อ.กิตติศักดิ์ หน้า 19-20 แปลคำว่า "ซึ่ง" เป็น "และ" คือ ไม่ใช่การนิยาม แต่เป็นเงื่อนไขแยกอีกอัน) เป็นโมฆียะ (ม.157) บอกล้าง(เพื่อให้ถือเป็นโมฆะ)ได้ภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ แต่ไม่เกิน 10 ปีหลังจากทำนิติกรรม (ม.181), การคืนสถานะเดิม มีอายุความ 1 ปีนับแต่วันบอกล้าง (ม.176 ใช้คำว่า "วัน" แทนที่จะเป็น "เวลา")
  • ชำรุดบกพร่องมักจะไม่ใช่ความสำคัญผิด เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมักเข้าใจตรงกันในตัวสินค้าว่าไม่ควรจะชำรุด? ไม่ใช่สิ, เข้าใจตรงกันก็เป็นการสำคัญผิดได้
   • ถ้าเตรียมใจว่าสินค้ามีโอกาสชำรุดบกพร่องได้, ก็ไม่ใช่ความสำคัญผิดของฝ่ายที่เตรียมใจ
  • การหลอกลวงไม่ใช่สำคัญผิด เนื่องจากอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจคนละอย่างกับที่อีกฝ่ายจะสื่อ หรือ ไม่มีเจตนาหลอก, นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงเจตนาอันเกิดจากถูกฉ้อฉลแยกต่างหาก?
 5. สินค้าไม่ตรงตามตัวอย่างหรือคำพรรณนา อายุความ 1 ปี นับแต่เวลาส่งมอบ (ม.504)
  • ชำรุดบกพร่องในส่วนที่ไม่ได้พรรณนา จะไม่เข้า ม. นี้, แต่เข้ากรณีผิดสัญญาหรือไม่?
  • ชำรุดบกพร่องในส่วนที่ไม่ได้พรรณนา แต่เป็นส่วนสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ จะเข้ากรณีชำรุดบกพร่อง