Search results

Jump to: navigation, search
  • Bahardriwala, Sarwala & Qazi Sipra Bhutta Bhatti Chadhar Lalera Thabal Baloch Wagha Wassi Baata Lali Sipra Sangra Hashmi Qazi Sayyed Sidhu Hashmi (Nekokara)
    4 KB (554 words) - 19:21, 12 February 2016
  • follows: Pashtun 42%, Tajik 27%, Hazara 9%, Uzbek 9%, Aimak 4%, Turkmen 3%, Baloch 2%, other 4%. In 1709, Mir Wais Hotak, a Ghilzai tribal chief, made much
    28 KB (4,247 words) - 14:54, 4 February 2016